1. Wydawnictwa zwarte

Biblioteka posiada bogaty księgozbiór (ok. 36000) z różnych dziedzin wiedzy, w którym dominuje:

  • literatura pedagogiczno-psychologiczna i nauk pokrewnych,
  • literatura metodyczna: programy nauczania i wychowania, materiały dotyczące ścieżek edukacyjnych, konspekty lekcji, rozkłady nauczania i plany pracy dydaktycznej,
  • materiały dotyczące przemian zachodzących w oświacie m.in.: awansu zawodowego nauczycieli, organizacji i zarządzania szkolnictwem,
  • publikacje naukowe i popularnonaukowe z różnych dziedzin wiedzy,
  • dzieła klasyków literatury pięknej i obcej,
  • piśmiennictwo z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej