EDUKACJA WOBEC WIELOKULTUROWOŚCI

EDUKACJA WOBEC WIELOKULTUROWOŚCI :

Zestawienie bibliograficzne opracowane na podstawie zbiorów PBW
w Katowicach  filia w Zawierciu

oprac. Aneta Wspaniała-Gajewska

 

            Edukacja wielokulturowa to model rozwiązań oparty na dążeniu do objęcia kontrolą przez państwo dynamiki kulturowej społeczeństwa i dostosowania systemu oświaty do potrzeb różnych grup kulturowych. Edukacja międzykulturowa stanowi ofertę wzajemnego poznania i otworzenia się na inne kultury oraz korzystania z dorobku innych kultur.

Poniższe zestawianie bibliograficzne zawiera wydawnictwa zwarte (książki) i artykuły z czasopism,  grupując opisy alfabetycznie według tytułów publikacji.

 

Wydawnictwa zwarte (książki):

 1. EDUKACJA europejska – od wielokulturowości ku międzykulturze : koncepcja edukacji wielokulturowej i międzykulturowej w kontekście europejskim ze szczególnym uwzględnieniem środowiska Frankofońskiego / Przemysław Paweł Grzybowski. – Kraków: „Impuls”, 2007 (sygn. 36477)
 2. EDUKACJA międzykulturowa – przewodnik : pojęcia-literatura-adresy / Przemysław Paweł . – Kraków : „Impuls”, 2008 (sygn. 37397)
 3. EDUKACJA regionalna i międzykulturowa / Jerzy Nikitorowicz. – Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne Spółka z o. o, 2009
 4. INTERPERSONALNE stosunki międzykulturowe / Tadeusz Paleczny. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2007 (sygn. 36835)
 5. KREOWANIE tożsamości dziecka : wyzwanie edukacji międzykulturowej / Jerzy Nikitorowicz. – Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005 (sygn. 35334)
 6. KULTURA grup mniejszościowych i marginalnym / Leon Dyczewski ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. – Lublin : Wydawnictwo KUL, 2005 (sygn. 35856)
 7. NAUCZYCIEL wychowania przedszkolnego wobec wielokulturowości / Krystyna Kamińska. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2007 (sygn. 36943)
 8. PSYCHOLOGIA międzykulturowa / David Matsumato, Linda Jaang. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2007 (sygn. 36893)
 9. TEORIA i praktyka edukacji wielokulturowej /Zbyszko Melosik. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2007 (sygn. 36992)
 10. TOŻSAMOŚĆ i obywatelstwo w społeczeństwie wielokulturowym / red. nauk. Elżbieta M. Oleksy. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008 (sygn. 37613)
 11. UCZENIE się międzykulturowe : pakiet szkoleniowy / Silvio Martinelli, Mark Taylor. – Strasburg : Rada Europy i Komisja Europejska ; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowa Agencja Programu Młodzież, 2002 (sygn. 35599)

 

Wydawnictwa ciągłe (artykuły z czasopism):

 1. „MŁODZIEŻ w budowie mostów między kulturami”: projekt edukacji międzykulturowej w gimnazjum : implikacje pedagogiczne / Barbara Dobrowolska // Wychowanie Na Co Dzień. – 2005, nr 9, dod. Wkładka Metodyczna, s. IV--VIII
 2. BAMBRZY: niemieccy mieszkańcy poznańskich wsi : scenariusz zajęć / Bogdan Araszkiewicz, Wiesława Araszkiewicz // Wiadomości Historyczne. - 2008, nr 5, s. 59--64
 3. BARWNY świat mniejszości kulturowych / Izabela Czerniewska // Edukacja
   i Dialog
  . – 2006, nr 4, s. 44--49
 4. CO w  trawie piszczy?: cudzoziemcy w szkole / Joanna Jarosińska // Dyrektor Szkoły. – 2008, nr 12, s. 32--38
 5. CZŁOWIEK pogranicza jako efekt dialogu tożsamościowego w warunkach wielokulturowości / Jerzy Nikitorowicz // Edukacja: studia, badania, innowacje. - 2009, nr 3., s. 9--17
 6. CZY w naszej szkole jest miejsce dla uchodźców / Anna Rękawek // Dyrektor Szkoły. – 2007, nr 4, s. 41
 7. DIALOG interkulturowy jako piąta sprawność na lekcji języka obcego / Dorota Mikuła // Języki Obce w Szkole. – 2008, nr 2, s. 13—19
 8. DIALOG w edukacji międzykulturowej / Alina Wróblewska // Wychowanie Na Co Dzień. - 2008, nr 1/2, s. 37--39
 9. DIALOG w edukacji międzykulturowej / Joanna Schmidt // Edukacja i Dialog .- 2004, nr 8, s. 40--47
 10. DROGA do porozumiewania się w środowisku wielokulturowym / Eugenia Smyrnowa-Trybulska, Agnieszka Heba // Magazyn Szkolny. - 2009, nr 3, s. 22--23
 11. DZIECI imigrantów i mniejszości narodowej / oprac. redakcja . - Cz. 1 // Remedium. - 2009, nr 2, s. 4--5
 12. DZIECI mniejszości narodowej i imigrantów w polskich szkołach / Ewa Kula // Nauczanie Początkowe. - 2009/2010, nr 1, s. 74--81
 13. DZIECI uchodźców i imigrantów w polskiej szkole / Agata Marek // Nowa Szkoła. - 2009, nr 1, s. 11--14
 14. DZIECI uchodźców w szkole : konferencja w Gimnazjum Społecznym nr 20, ul. Raszyńska 22 w Warszawie / Janina Zawadowska // Dyrektor Szkoły. – 2008, nr 3, s. 8--[9]
 15. EDUKACJA            dorosłych w zróżnicowanym kulturowo społeczeństwie europejskim / Dorota Barwińska // Edukacja Dorosłych. - 2007, nr 1/4, s. [27]--38
 16. EDUKACJA międzykulturowa w kontekście badań pedagogiki porównawczej / Nella G. Nyczkała // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2009, nr 3, s. 72--78
 17. EDUKACJA międzykulturowa w zielonej szkole : jedność w różnorodności / Ewa Żmijewska // Życie Szkoły. - 2008, nr 6, s. 13--16
 18. EDUKACJA pogranicza międzykulturowego / Urszula Wróblewska // Edukacja
   i Dialog.
  – 2005, nr 2, s. 16--19
 19. IDEA tolerancji w edukacji międzykulturowej na przykładzie Międzynarodowego Centrum Edukacyjnego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie / Józef Garniewicz // Wychowanie Na Co Dzień. - 2003, nr 1/2, s. 16--18
 20. KOMPETENCJE  wielokulturowe w edukacji dorosłych / Małgorzata Rosalska // Edukacja Dorosłych . - 2008, nr 1/2, s. [17]--25
 21. KU tożsamości międzykulturowej / Jerzy Nikitorowicz // Życie Szkoły. - 2005, nr 5, s. 8--14
 22. LIST Ajuba, czyli poznać, zrozumieć, zaakceptować innych / Małgorzata Nowak // Dyrektor Szkoły. – 2008, nr 5, s. 13--16
 23. MIĘDZYKULTUROWOŚĆ w pedagogice specjalnej / Katarzyna Szewetowska // Edukacja i Dialog. – 2008, nr 3, s. 37--39
 24. OBRUS wielokulturowy / Katarzyna Smułkowska // Głos Nauczycielski. – 2010, nr 2, s. 14
 25. OBYWATEL Europy a jego tożsamość kulturowa / Katarzyna Kuziak // Wychowanie Na Co Dzień. - 2008, nr 1/2, s. 39--42
 26. OTWARCIE się na odmienność / Natalia Wyszyńska // Edukacja i Dialog. - 2003, nr 8, s. 17--21
 27. POLSKA szkoła a wyzwania międzykulturowości / Elżbieta Mach // Edukacja : studia, badania, innowacje. - 2001, nr 2, s. 87--96
 28. REGULACJE prawne szkolnictwa dla mniejszości narodowej / oprac. Red. // Remedium. - 2009, nr 3, s. 4--5
 29. ROLA nauczyciela w wychowaniu wielokulturowym / Bogdan Stańkowski // Ruch Pedagogiczny. - 2009, nr 1/2 s. 47--61
 30. SYTUACJA edukacyjna dzieci romskich w Małopolsce / Małgorzata Bystroń-Błach// Nowa Szkoła. - 2007, nr 10, s. 45--48
 31. SYTUACJA prawna dziecka uchodźcy // Dyrektor Szkoły. – 2007, nr 4, s. 44
 32. TŁO, wyzwanie a rzeczywistości nauczania międzykulturowego/ Ludmiła Łopacińska // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2008, nr 2, s. 18--26
 33. TWÓRCZOŚĆ i różnorodność kulturowa / Maria Wróż-Prusiewicz // Polonistyka 2009, nr 1, s. 43--48
 34. UCZNIOWIE odmienni kulturowo jako zadanie i wyzwanie / Krystyna M. Błeszyńska // Nowa Szkoła. - 2006, nr 5, s. 8--11
 35. UCZNIOWIE romscy w szkole / Iwona Skrzypczyk-Sikora // Nowa Szkoła. - 2008, nr 5, s. 40--45
 36. UNIWERSALNE idee humanizmu a edukacja : szkic historyczny i współczesny casus edukacji międzykulturowej / Tadeusz Lewowicki // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2004, nr 4, s. 7--12
 37. WIELOKULTUROWOŚĆ  w edukacji przedszkolnej / Krystyna Kamińska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2008, nr 8, s. 5--7
 38. WIELOKULTUROWOŚĆ a mniejszości narodowe w nauczaniu historii w Polsce / Grażyna Okła, Jerzy Bentkowski // Wiadomości Historyczne. - 2006, nr 1, s. 20--29
 39. WIELOKULTUROWOŚĆ w edukacji / Janusz Rusaczyk // Nowa Szkoła . - 2005, nr 5, s. 4--8
 40. WIELOKULTUROWOŚĆ w edukacji przedszkolnej / Krystyna Kamińska // Wychowanie w Przedszkolu. – 2008, nr 8, s. 5--7
 41. WIELOKULTUROWOŚĆ: nowoczesny kierunek wychowania / Wiesław Romanowicz // Edukacja i Dialog .- 2006, nr 4, s. 35--37
 42. WZAJEMNE przenikanie się kultur / Marta Duboniewicz // Edukacja i Dialog. – 2005, nr 9, s. 53--56
 43. ZADANIA edukacji regionalnej i międzykulturowej w kreowaniu tożsamości kulturowej człowieka / Jerzy Nikitorowicz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”. – 2008, nr 2, s. 3--16
 44. ZAWIERCIAŃSCY Romowie to część naszego społeczeństwa /Justyna Banach // Kurier Zawierciański. - 2010, nr 4, s. 5
 45. ZJAWISKO wielokulturowości w wychowaniu przedszkolnym / Krystyna Kamińska // Wychowanie w Przedszkolu. – 2002, nr 5, s. 259--266
 46. ZWYCZAJE świąteczne różnych  narodów / Beata Brzóska, Małgorzata Chudy // Życie Szkoły. - 2008, nr 10, s. 23--28