KORCZAK JANUSZ (1878-1942)

Janusz Korczak (1878-1942) :

zestawienie bibliograficzne w wyborze

 na podstawie zbiorów  Biblioteki Pedagogicznej w Zawierciu

Oprac. Ewa Kita

 

Bibliografia przedmiotowa

 1. FRAGMENTY utworów : Dziecko salonu ; Mośki, Jośki Strule; Józki, Jaśki i Franki; Kiedy znów będę mały ; Pamiętnik / Janusz Korczak ; wyboru dokonała Danuta Stępniewska . - Warszawa : „Nasza Księgarnia”, 1978  (sygn. 13946)
 2. JAK kochać dziecko / Janusz Korczak. - Warszawa: Agencja Wydawnicza Jacek Santorski, 1992  (sygn. 28019)
 3. JAK kochać dziecko ; Dziecko w rodzinie / Janusz Korczak . - Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1958  (sygn. 2651)
 4. JAK kochać dziecko: internat, kolonie letnie / Janusz Korczak. -Wyd. 2. - Warszawa: Spółdzielnia Wydawnicza „Książka”, 1948  (sygn. 40)
 5. JAK kochać dziecko: internat, kolonie letnie / Janusz Korczak. - Warszawa: : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1958  (sygn. 2774)
 6. JAK kochać dziecko ; Prawo dziecka do szacunku / Janusz Korczak. - Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2002   (sygn. 33983)
 7. KIEDY znów będę mały / Janusz Korczak ; oprac. Barbara Kryda. - Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1991. - (Biblioteka Narodowa Dla Młodzieży)   (sygn. 27648)
 8. PEDAGOGIKA żartobliwa / Janusz Korczak. - Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1958  (sygn. 2547)
 9. PISMA wybrane. t. 1: Prawo dziecka do szacunku ; Jak kochać dziecko ; Prawidła życia / Janusz Korczak ; wprowadzenie i wybór Aleksander Lewin. - Warszawa: „Nasza Księgarnia”, 1978  (sygn. 11629/I, 11630/I)
 10. PISMA wybrane. t. 2: Niedole dziecięce ; Z „Tygodnika Domu Sierot”; Z gazetki naszego domu ; Lekarz w internacie ; Wychowanie wychowawcy ; Dzieci i rodzice ; Pedagogika żartobliwa / Janusz Korczak ; wprowadzenie i wybór Aleksander Lewin. - Warszawa: „Nasza Księgarnia”, 1978  (sygn. 11629/II, 11630/II)
 11. PISMA wybrane. T. 3 / Janusz Korczak ; wprowadzenie i wybór Aleksander Lewin. - Warszawa: „Nasza Księgarnia”, 1978  (sygn. 11629/III, 11630/III)
 12. PISMA wybrane. T. 4 / Janusz Korczak ; wprowadzenie i wybór Aleksander Lewin. - Warszawa: „Nasza Księgarnia”, 1978  (sygn. 11629/IV, 11630/IV)
 13. PRAWIDŁA życia / Janusz Korczak . - Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1958  (sygn. 2643)
 14. PRAWIDŁA życia: pedagogika dla dzieci i młodzieży / Janusz Korczak. - Wyd. 2 powojenne. - Warszawa: Wydawnictwo Pelikan, 1988  (sygn. 25447)
 15. WYBÓR pism, t. 1: Dziecko salonu ; Koszałki-Opałki ; Felietony i artykuły / Janusz Korczak ; wyboru dokonał Igor Newerly. - Warszawa: „Nasza Księgarnia”, 1958  (sygn. 1996/I, 2925/I)
 16. WYBÓR pism, t. 2: Bobo ; Feralny tydzień ; Spowiedź motyla ; Kiedy znów będę mały ; Mośki, Jośki i Srule ; Józki, Jaśki i Franki / Janusz Korczak ; wyboru dokonał Igor Newerly. - Warszawa: „Nasza Księgarnia”, 1958  (sygn. 1996/II, 2925/II)
 17. WYBÓR pism, t. 3: Momenty wychowawcze ; Jak kochać dziecko ; Prawo dziecka do szacunku / Janusz Korczak ; wyboru dokonał Igor Newerly. - Warszawa: „Nasza Księgarnia”, 1958  (sygn. 1996/III, 2925/III)
 18. WYBÓR pism, t. 4: Prawidła życia ; Pedagogika żartobliwa ; O gazetce szkolnej ; Bezwstydnie krótkie ; Wypowiedzi - artykuły ; Słowo wstępne do rozprawy J. Śniadeckiego (…) ; Senat szaleńców ; Oferta ; Pamiętnik / Janusz Korczak ; wyboru dokonał Igor Newerly. - Warszawa: „Nasza Księgarnia”, 1958  (sygn. 1996/IV 2925/IV)
 19. WYBÓR pism pedagogicznych, t. 1: Jak kochać dziecko ; Prawo dziecka do szacunku ; Momenty wychowawcze / Janusz Korczak ; wyboru dokonała i oprac. E. Frydman. - Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1957  (sygn. 1949/I)
 20. WYBÓR pism pedagogicznych, t. 2: O gazetce szkolnej ; O gramatyce ; Artykuły ; Prawidła życia ; Pedagogika żartobliwa/ Janusz Korczak ; wyboru dokonała i oprac. E. Frydman. - Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1957  (sygn. 1949/II)

 

Bibliografia podmiotowa

 

Książki, rozdziały z książek

 1. JANUSZ Korczak / Hanna Mortkowicz-Olczakowa. - Wyd. 2 rozsz.. - Warszawa: „Czytelnik”, 1961 (sygn. 3184)
 2. JANUSZ Korczak / Hanna Mortkowicz-Olczakowa. - Wyd. 5 . - Warszawa: „Czytelnik”, 1978 (sygn. 11698)
 3. JANUSZ Korczak - pedagog heroiczny // W: Okoń, Wincenty : Wizerunki sławnych pedagogów polskich . - Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1993  S. 220-[249]  (sygn. 28678/cz, 29187, 30515)
 4. KORCZAK / Stefan Wołoszyn .- Warszawa: „Wiedza Powszechna” , 1978. - (Myśli i Ludzie. Pedagogika)  (sygn. 11633, 11702)
 5. KORCZAK / Stefan Wołoszyn .- Wyd. 2. - Warszawa: „Wiedza Powszechna” , 1978. - (Myśli i Ludzie. Pedagogika)  (sygn. 18674)
 6. KORCZAK Janusz właśc.. Henryk Goldszmit // W: Historia wychowania : słownik biograficzny . - Olsztyn : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1994  S. 78-79  (sygn. 29670/cz)
 7. KORCZAKOWSKIE dialogi / red. Jadwiga Bińczycka . - Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 1999 (sygn. 32226, 33092)
 8. MYŚL pedagogiczna Janusza Korczaka : nowe źródła. - T.2  / wybór Maria Falkowska . - Warszawa: „Nasza Księgarnia”, 1983  (sygn. 19627, 19628, 19706)
 9. SAMORZĄD uczniowski w systemie wychowawczym Korczaka / Igor Newerly [i in.] - Warszawa : „Nasza Księgarnia”, 1962 . - (Biblioteka Samorządu Uczniowskiego)  (sygn. 6100)
 10. WSPOMNIENIA o Januszu Korczaku /  Ludwika Barszczewska, Bolesław Milewicz ; wstęp Igor Newerly. - Warszawa: „Nasza Księgarnia”, 1981. -( Janusz Korczak - Źródła i Studia ; 1)  (sygn. 17115/I)

 

Artykuły w czasopismach

 1. DOKTOR Janusz Korczak : pogadanka dla dzieci / Łucja Tarnowska // Poradnik Bibliotekarza. - 1978, nr 4, s.74--76
 2. DZIECKO i jego wychowanie w ujęciu Janusza Korczaka - aspekt higieniczno-zdrowotny / Bożena Matyjas // Nauczanie Początkowe: kształcenie zintegrowane. - 2005/2006, nr 2, s. 16--20. - Bibliogr.
 3. FRAGMENT rękopisu Janusza Korczaka - „Modlitwy wychowawcy”, 27 IV 1920 r. // Polonistyka . - 1989, nr 5, I strona okładki
 4. FRAGMENT rękopisu Janusza Korczaka - „Modlitwy wychowawcy”, 27 IV 1920 r. // Polonistyka . - 1990,  nr 7, I strona okładki
 5. HUMANISTYCZNE wartości książek Janusza Korczaka dla dzieci i młodzieży  / Alicja Szlązakowa // Polonistyka. - 1979, nr 3, s. 173--181
 6. JANUSZ Korczak : poradnik / Janina Huppenthal ; pod red. i ze wstępem Witolda Stankiewicza . - Warszawa: Instytut Bibliograficzny Biblioteki Narodowej, 1978  (sygn. 12429/cz, 12430/cz)
 7. JANUSZ Korczak - wielki przyjaciel dzieci : scenariusz wystawy / Ilona Magnuszewska // Poradnik Bibliotekarza. - 1978, nr 4, s. 76--82
 8. JANUSZ Korczak w pedagogice specjalnej / Janina Wiesiołek // Szkoła Specjalna. - 1977, nr 4, s. 244--249
 9. JANUSZ Korczak - w setną rocznicę urodzin / Alicja Szlęzakowi // Szkoła Specjalna. - 1978, nr 1, s.6--16
 10. JANUSZ Korczak : zestawienie bibliograficzne w wyborze / Anna Świerzewska - Poradnik Bibliotekarza. - 1978, nr 4, s.86--91
 11. JANUSZ Korczak - życie i dzieło : Międzynarodowa Sesja Naukowa w Warszawie / Marta Ring // Szkoła Specjalna. - 1979, nr 1, s. 57--59
 12. KAJTUŚ Czarodziej, czyli gorzki smak poznawania świata - klasa V / Marta Ziółkowska-Sobecka // Język Polski w Szkole dla klas IV-VIII 1988/1989, z.2, s. 158--162
 13. KORCZAKOWSKI witraż dziecięcy // Jadwiga Bińczycka // Chowanna . - 2010, nr 1, s. [27]--38
 14. KORCZAK  J. -  „Król Maciuś Pierwszy” : spór narratorów, metafora, mit  / Grzegorz Leszczyński  //Polonistyka. - 1983, nr 5, s. 323--332
 15. „KRÓL Maciuś I” Janusza Korczaka w klasie czwartej / Kazimiera Czaplowa // Język Polski w Szkole dla klas IV-VIII. - 1992/93, nr 6, s. 9--15
 16. MUZYKA w systemie wychowawczym Janusza Korczaka / T. Monko-Ejgenberg // Wychowanie Muzyczne. -  1979, nr 1, s.3--9
 17. O „Królu Maciusiu Pierwszym” inaczej : lekcja przybliżająca prawa dziecka / Ewa Jaroszyńska, Wioletta Kasztelan // Wychowanie Na Co Dzień. - 2010, nr 6, dod. „Wkładka Metodyczna”, s. VI--VIII
 18. O JANUSZU Korczaku / Bogdan Suchodolski // Wiedza i Życie. - 1977, nr 5, s.17--21
 19. O JANUSZU Korczaku pisarzu, który kochał dzieci / (B) // Poradnik Bibliotekarza. - 1962, nr 9, s. 270--275
 20. PAMIĘCI niezapomnianego wychowawcy : apel poświęcony Januszowi Korczakowi w 50 rocznicę śmierci / Maria Andres // Poradnik Bibliotekarza. - 1992, nr 5, s.32--35
 21. PRÓBA oceny działalności Janusza Korczaka : kilka refleksji  / Karolina i Symcha Wajs // Polonistyka. - 1986, nr 4, s. 243--251
 22. SZKOLNE doświadczenia bohaterów prozy Janusza Korczaka  / Jolanta Szcześniak // Guliwer : kwartalnik o książce dla dziecka. - 2006, nr 1, s. 37--42
 23. TRADYCJE Korczakowskie w dziecięcej twórczości Joanny Papuzińskiej / Jolanta Szcześniak // Guliwer. - 2005, nr 3, s. 12--17
 24. WARTOŚCI moralne w utworach dla dzieci i młodzieży Janusza Korczaka / Marta Ziółkowska-Sobecka // Polonistyka. - 1986, nr 4, s. 251--258
 25. W MĄDREJ samotności czuwaj… :montaż literacki [poświęcony Januszowi Korczakowi] / Maria Kozioł / Poradnik Bibliotekarza. - 1978,  nr 6, s. 127--131
 26. W STULECIE urodzin Janusza Korczaka : wystawa jako forma pracy dydaktycznej bibliotekarza / Danuta Zbrojowa // Poradnik Bibliotekarza. - 1978, nr 4, s. 82--86