POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W SZKOLE I PLACÓWCE OŚWIATOWEJ

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole i placówce oświatowej:

zestawienie bibliograficzne w wyborze opracowane na podstawie zbiorów dostępnych w PBW Filii w Zawierciu 

oprac. Jolanta Kasperek

 

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna polega w szczególności na diagnozowaniu środowiska ucznia, rozpoznawaniu jego potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb i umożliwianie ich zaspokojenia. Co więcej, polega na rozpoznawaniu przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych, na wspieraniu uczniów wybitnych, w razie potrzeby - organizowaniu różnych form pomocy psychologiczno - pedagogicznej, podejmowaniu działań profilaktyczno - zapobiegawczych. Pomoc psychologiczno- pedagogiczna ma w zwyczaju prowadzić edukację prozdrowotną i promocję zdrowia wśród uczniów, wspierać uczniów metodami aktywnymi w kierunku dalszego kształcenia, zawodu
i planowania kariery zawodowej oraz udzielania informacji w tym zakresie. Na wsparcie mogą liczyć także nauczyciele i rodzice, zwłaszcza w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne uczniów. Udzielanie nauczycielom pomocy w dostosowywaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych przez nich programów nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, umożliwianiu rozwoju umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli i podejmowanie działań mediacyjnych
i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych- to również zadania wpisujące się w pomoc psychologiczno- pedagogiczną.

 

WYDAWNICTWA ZWARTE  (za lata 2007-2009)

 1. Jak pomóc uczniom w wyborze zawodu? / Bolesław Bielak  . -  Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna,  2009 (sygn.37923)
 2. Diagnostyka edukacyjna / Bolesław Niemierko . -  Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN SA,  2009 (sygn. 37693)
 3. Diagnoza całościowa w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej / Stanisława Włoch , Agnieszka Włoch . - Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak, 2009
 4. Diagnoza psychologiczna: diagnozowanie jako kompetencja profesjonalna / Katarzyna Stęplewska-Żakowicz  . -  Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne sp. z o.o.,  2009 (sygn.37928)
 5. Diagnoza w resocjalizacji: obszary problemowe i modele rozwiązań w ujęciu  psychopedagogicznym  / Ewa Wysocka  . -  Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN,  2008 (sygn..37336, 37697)
 6. Pedagogiczna diagnoza i profilaktyka zaburzeń odżywiania się u młodzieży szkolnej  / Marta Kowalczuk  . -  Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls . 2008 (sygn. 37684)
 7. Program wspomagania rozwoju, wychowania i edukacji starszych przedszkolaków / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska,  Ewa Zielińska  . -  Warszawa:  Nowa Era Sp. z o.o.,  2007 (sygn.36977)
 8. Zjawiska niepowodzeń szkolnych uczniów zdolnych: rozpoznawanie i przeciwdziałanie / Beata Dyrda . -  Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls,  2007 (sygn.37358)
 9. Pedagogiczna diagnoza specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu  / Ewa Górniewicz  . -  Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek,  [2009]  (sygn.37349)
 10. Wybrane obszary diagnozowania pedagogicznego  / Ewa Jarosz  . -  Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego,  2007 (sygn. 37429)

 

WYDAWNICTWA CIĄGŁE  (za lata 2008-2010)

 1. Aspiracje edukacyjne i zawodowe uczniów zdolnych / Beata Dyrda, Magdalena Piekoszowska  //  Wychowanie Na Co Dzień . -  2008,  nr 3,  s. 1--19
 2. Bezpośrednie spotkania nauczyciela z rodzicem / Janusz Żmijski  //  Gazeta Szkolna
   . -2009,  nr 37 (467),  s. 18
 3. Diagnoza wstępna środowiska ucznia - rozmowa z rodzicem / Magdalena Szczypińska  //  Gazeta Szkolna . - 2009,  nr 49 (479),  s.18
 4. Dlaczego pomoc logopedy jest tak ważna? / Róża Sobocińska  //  Wychowanie Na Co Dzień . -  2008,  nr 3 (174),  s. 33--34
 5. Doradztwo zawodowe koniecznie obecne we współczesnej szkole / Maria Baczyńska  //  Edukacja i Dialog  . - 2008,  nr 2,  s. 27--28
 6. Drogi i bezdroża pomocy psychologiczno-pedagogicznej / Bożena Tomaszek  // Psychologia w Szkole . -  2009,  nr  2, s. 141--147
 7. Dyskrecja i zaufanie warunkiem udzielania pomocy / Maria Baczyńska  // Remedium . -  2008,  nr 5,   s. 18--19
 8. Formy pomocy dzieciom ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się / Monika Jurewicz   //  Nowa Szkoła . -  2008,  nr 3 (661), s. 40--45
 9. Interwencja w szkole – strategia profilaktyki informacyjnej w przeciwdziałaniu uzależnieniom / Łukasz Komorowski  //  Wychowanie Na Co Dzień . - 2008,  nr 7/8 (178-179),  dod. Wkładka Metodyczna,   s.  I--VI
 10. Jak wspierać zdolnych uczniów? / z prof. Wiesławą Limont rozmawia Ewa Jurkiewicz //  Gazeta Szkolna . -  2009,   nr 11/12,   s. 1
 11. Mediacja jako szansa rozwiązywania konfliktów szkolnych / Krzysztof Polak  // Wychowanie Na Co Dzień  . -  2008,   nr 4/5 (175-176),   s.  3--34
 12. MEN wyjaśnia…: dla kogo diagnoza przedszkolna / TEY // Gazeta Szkolna  . -  2009,  nr 39 (469),  s. 3
 13. Nauczycielu, przeprowadzisz terapię / (mk)  //  Glos Nauczycielski  . -  2010,  nr 4.  s. 6--7
 14. Ja, pedagog – czyli o trudach interwencji w szkole / Mariusz Wilk  //  Gazeta Szkolna .- 2009,  nr 43  (473), s 18
 15. Nauczyciele i rodzice jako partnerzy w profilaktyce uzależnień / Iwona Rudek  //  Wychowanie Na Co Dzień . -  2008,   nr 10/11 (181/182),   s.  5--8
 16. Niepowodzenia szkolne : jak im zapobiegać i przeciwdziałać / Beata Kozieł  //  Nowa Szkoła . -  2008,  nr 5,  s. 20--33
 17. O trudach wychowawczych w życiu pedagoga / Katarzyna Niedzwiec, Alicja Cierżnicka   //  Gazeta Szkolna . -  2009,   nr 44 (474),  s. 13
 18. Przeciw nierówności: jak uchronić dzieci  przed trudnościami szkolnymi? / Maria Gładyszewska  //  Psychologia w Szkole . -  2009,  nr 2 (22),  s.125--134
 19. Przeciwdziałanie uzależnieniom – program zapobiegania narkomanii wśród dzieci i młodzieży / Łukasz Kołomański // Wychowanie Na Co Dzień . -  2008,  nr  4/5 (175/176),  dod. Wkładka Metodyczna,  s.  IV--VIII
 20. Psychopedagogika stosowana u podstaw skutecznej terapii pedagogicznej / Jadwiga Jastrząb  //  Wychowanie Na Co Dzień . -  2009,  nr  1/2 (184/185),  dod. Wkładka metodyczna,   s.  I--III
 21. Rola i zadania terapeuty osób ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się / Jadwiga Jastrząb  //  Wychowanie Na Co Dzień . -  2008,  nr 3,   s. 30 --32
 22. Rola pedagoga szkolnego w procesie wychowania dziecka /  Małgorzata Wolska -Długosz  //  Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane . -  2008/2009,  nr 3,  s. 37--45
 23. Spotkania pedagoga szkolnego z rodzicami / Kazimierz Słupek  //  Edukacja i Dialog . -  2008,   nr 12,   s. 32--25
 24. Socjoterapia jako forma pomocy pedagogicznej / Kazimierz Ostrowski  // Wychowanie Na Co Dzień  . -  2008,   nr  10/11 (181/182),   s.  10--12
 25. System pomocy psychologiczno-pedagogicznej a potrzeby dzieci, nauczycieli i rodziców / Anna Czerwińska  //  Remedium . -  2008,   nr  1 (179),   s. 14--15
 26. Techniki psychoterapii stosowane w szkole / Wiesław Sikorski // Edukacja i Dialog
   
  . -  2009,   nr 9/10,   s.  4--52
 27. Teoretyczne i praktyczne obszary zapobiegania niepowodzeniom szkolnym / Monika Zińczuk  //  Nowa Szkoła . -  2008,   nr 7 (665),   s.  24--29
 28. Terapeuta osób ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się – jego rola, zadania, status prawny: przemyślenia zaprezentowane podczas I Ogólnopolskiego Zjazdu Nauczycieli terapeutów w Gdańsku // Wychowanie Na Co Dzień . -  2009,  nr  1/2, 
  s. 3--6
 29. Trzeba pomóc zdolnym i uzdolnionym! / Ryszarda Ewa Bernacka  //  Psychologia w Szkole . -  2009,   nr 2 (22),   s. 107--115
 30. Uczeń ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się w szkole podstawowej w świetle prawa / Katarzyna Stencel  //  Gazeta Szkolna . -  2009,   nr 15/16 (445/446),   s. 14--15
 31. Wczesna diagnoza ryzyka specyficznych trudności w uczeniu się u podstaw skutecznej terapii psychopedagogicznej / Jadwiga Jastrząb  //  Wychowanie Na Co Dzień . -  2009,  nr  6 (189),  dod. Wkładka Metodyczna,   s.  I--II
 32. Wielostronne nauczanie i uczenie się u podstaw skutecznej terapii pedagogicznej / Jadwiga Jastrząb  //  Wychowanie Na Co Dzień  .-  2009,  nr 3,  dod. Wkładka Metodyczna,  s.  I
 33. Współpraca dyrektora z instytucjami pozaszkolnymi / Irena Dzierzgowska  // Dyrektor Szkoły .-  2009,   nr 1,  dod. Akademia Zarządzania,  s. I--VIII
 34. Wstępna diagnoza nieprzystosowania społecznego w okresie adolescencji / Małgorzata Kiedrowska  // Wychowanie Na Co Dzień . - 2009nr 1-2 (184-185),  s. 26--29
 35. Zastosowanie programu ART w pracy z dziećmi i młodzieżą agresywną / Joanna Godawa, Marta Niemiec  //  Chowanna  . -  2009,   nr 1(32),   s. 55--71