WSPIERANIE DZIAŁAŃ NA RZECZ JAKOŚCI SZKÓŁ (PLACÓWEK)

 Wspieranie działań na rzecz jakości szkół (placówek):

zestawienie bibliograficzne w wyborze

(oprac. Ewa Kita)

 

Wydawnictwa ciągłe

 1. AKREDYTACJA ośrodków doskonalenia nauczycieli – założenia i trzy lata doświadczeń / Ryszard Mierzejewski // Nowa Szkoła. - 2007, nr 3, s. 4--6
 2. ALFABET reformy // Dyrektor Szkoły. -  2009, nr 8, s. 51--60 
 3. BARIERY rozpoznawania innowacji pedagogicznych / Ewa Arciszewska // Nowa Szkoła. - 2008, nr 10, s. 8--18
 4. BIBLIOTEKA szkolna a fundusze z Unii Europejskiej / Bożena Kozieńska // Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 3, s. 3--7
 5.  CO powinniśmy wiedzieć o programach edukacyjnych i zawodowych w UE / Elżbieta Trojan . -  Rec.: Programy edukacyjne i zawodowe w Unii Europejskiej / Mariola Iwanowska-Maćkowiak . – Warszawa, 2006 // Nowa Szkoła. -  2007, nr 9, s. 25--26
 6. CZY e-ocenianie może zapewnić większą rzetelność punktowania ? / Henryk Szaleniec, Dorota Węziak-Białowolska // Edukacja: studia, badania, innowacje . - 2009, nr 1, s. 48--59
 7. CZY egzaminy zakłócają pracę nauczyciela ? / Bolesław Niemierko // Edukacja : studia, badania, innowacje . - 2009, nr 1, s. 8--26
 8. CZY segregacja uczniów ze względu na uprzednie osiągnięcia szkolne zwiększa efektywność nauczania mierzoną metodą EWD ? / Roman Dolata // Edukacja . - 2009, nr 1, s. 60--68
 9. DLACZEGO szkole potrzebna jest orientacja przyszłościowa ? / Julian P. Sawiński // Nowa Szkoła . -  2009, nr 3, s. 19--24
 10. EGZAMINY jako diagnoza edukacji / Klemens Stróżyński // Nowa Szkoła . -  2009, nr 9, s. 11--12
 11. ETYCZNE aspekty prowadzenia jakościowych badań pedagogicznych za pomocą wywiadu . Implikacje dla edukacji nauczycielskiej / Joanna M. Michalak // Edukacja . - 2008, nr 3, s. 14--27
 12. EWALUACJA projektu : „Rodzice mile widziani w szkole” / Elżbieta Świderska // Nowa Szkoła . -  2007, nr 2, s. 42--43
 13. EWALUACJA wewnętrzna / Dorota Igielska // Wychowanie w Przedszkolu, 2010, nr 2, dod. Poradnik Dyrektora, s. 6--9
 14. EWALUACJA wewnętrzna w szkole : procedury i narzędzia / Klemens Stróżyński // Dyrektor Szkoły . -  2009, nr 12, dod. Niezbędnik Dyrektora, s.. 2--24 
 15. INNOWACJA w oświacie / Iwona Majewska-Opiełka // Edukacja i Dialog. - 2009, nr 4, s. 6--9
 16. INNOWACJE pedagogiczne w publicznych szkołach i placówkach . Zasady prowadzenia innowacji. Zgłaszanie do rejestru w Kuratorium Oświaty w Katowicach / Teresa Jankowska // Częstochowski Biuletyn Oświatowy. - 2009, nr 2, s. 49--53
 17. INNOWACYJNE zarządzanie szkołą / Niezbędnik Dyrektora, 2010 . - (Dyrektor Szkoły. Dodatek ; nr 1)
 18. INNOWACYJNOŚĆ nauczycieli / Marek Kazimierowicz //  Nowa Szkoła. -  2008, nr 1, s. 4--8
 19. JAK kształcić kandydatów na kierownicze stanowiska w oświacie ? / Jerzy Marek // Nowa Szkoła. -  2008, nr 9, s. 4--9
 20. JAK  monitorować postępy w uczeniu się i rozwoju uczniów ? / Julian Piotr Sawiński // Nowa Szkoła . - 2008, nr 1, s. 25--31
 21. JAK promować szkołę w środowisku lokalnym / Elżbieta Trojan . – Rec. : Promocja szkoły w środowisku lokalnym / Paweł Zeller. – Warszawa,  2006 // Nowa Szkoła . -  2007, nr 7, s. 59--61
 22. JAK stymulować innowacje w szkole ? / Anna Rękawek  // Dyrektor Szkoły. -  2009, nr 4, s. XI--XVI
 23. JAKI jest cel oceniania ? / Jan Czechowski // Nowa Szkoła . -  2009, nr 5, s. 34--36
 24. JAKOŚĆ  kształcenia czy jakość usług edukacyjnych / Jarosław Kordziński // Dyrektor Szkoły . -  2009, nr 1, s. 29--30
 25. KOMPETENCJE dyrektorów a marketingowe zarządzanie placówkami edukacyjnymi / Mirosława Żurawska //  Nowa Szkoła . - 2008, nr 9 , s. 21--28
 26. KRYTERIA i tryb dokonywania oceny pracy nauczyciela // Magazyn Szkolny. - 2009, nr 4, s. 20--21
 27. KTO zostanie dyrektorem / Anna Kosiarska // Wychowanie w Przedszkolu, 2010, nr 2, dod. Poradnik Dyrektora, s. 1, 3--5
 28. KWALIFIKACJE i uprawnienia dyrektorów szkół i innych placówek oświatowych : (sprawozdanie z konferencji) / Red.  // Nowa Szkoła . -  2008, nr 9 , s. 11--20
 29. MIERZENIE jakości - wersja 2.0 / Cezary Kocon // //Dyrektor Szkoły. -  2009, nr 9, s. 35--[37]
 30. MIERZENIE jakości - wersja 2.0 : część II  / Cezary Kocon // Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 10, s. 8--12
 31. MOŻLIWOŚCI zastosowania metody 3600 w oświacie  / Jan Fazlagić //Dyrektor Szkoły. -  2009, nr 5, s. 18--22 
 32. NADZOROWANE lądowanie / Bogdan Jankowski //Dyrektor Szkoły. -  2009, nr 7, s. 46--48
 33. NADZÓR pedagogiczny - narzędziem w realizacji polityki oświatowej państwa / Anna Wesołowska // Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 9, s. 13--17
 34. NADZÓR pedagogiczny w przedszkolu / Anna Kosiarska // Wychowanie w Przedszkolu. – 2009, nr 11, dod. Poradnik Dyrektora, s. 7--8
 35. NOWATORSTWO pedagogiczne nauczycieli – prawo a szkolna praktyka / Danuta Bernacka // Częstochowski Biuletyn Oświatowy. - 2008, nr 4, s. 70--72
 36. NOWOCZESNE środki dydaktyczne w pracy nauczyciela / Sebastian Wasiołka // Edukacja i Dialog. - 2009. - nr 3, s. 50--51
 37. O autonomii szkół i nauczycieli / Marek Kazimierowicz // Nowa Szkoła . -  2009, nr 9, s. 23--28
 38. O jakości (w) gimnazjum / Marek Kazimierowicz // Nowa Szkoła . -  2008, nr 6, s. 9--13
 1. O możliwych wyróżnikach szkół STO / Andrzej Wrede // Edukacja i Dialog. - 2008, nr 11, s.68--71
 2. O potrzebie pomiaru efektów pracy nauczyciela / Przemysław Majkut // Psychologia w Szkole. - 2009, nr 2, s. 135--140
 3. O stawaniu się doskonałym nauczycielem / Jan Czechowski // Nowa Szkoła . -  2009, nr 7, s. 22--24
 4. PERSPEKTYWY oceniania rozwoju ucznia / Bolesław Niemierko //  Nowa Szkoła . -  2009, nr 9, s. 15--22
 5. PERSPEKTYWY oceny jakości zmian w oświacie / Zuzanna Zbróg //  Nowa Szkoła . -  2009, nr 9, s. 4--10
 6. PERSPEKTYWY zapewnienia jakości w edukacji dorosłych / Giesela Wiesner // Edukacja Ustawiczna Dorosłych . - 2007, nr 4, s. 26--36
 7. PLAN programu środowiskowego : (dla rodziców młodzieży gimnazjalnej) / Kazimierz Pietraszko // Nowa Szkoła . -  2007, nr 6, s. 21--28
 8. PO co i jak się doskonalić ? / Julian Piotr Sawiński // Nowa Szkoła . -  2007, nr 1, s. 20--21
 9. PROFESJONALIZM nauczycieli w dobie reformy edukacji / Joanna Łukasiewicz-Palus // Nowa Szkoła . -  2007, nr 1, s. 12--17
 10. PSYCHOLOG w szkole – potrzeby i szanse niesienia pomocy / Agnieszka Krzemianowska-Ozga, Zenon Krzemianowski // Nowa Szkoła. - 2007, nr 9, s. 18--22
 11. ROZWÓJ zawodowy nauczycieli w świetle danych projektu TALIS / Rafał Piwowarski // Edukacja. - 2009, nr 3, s. 35--46
 12. SKUTECZNE  zarządzanie szkołą / Marek Kazimierowicz // Nowa Szkoła . -  2008, nr 8, s. 30--33
 13. SPECYFIKA badań w sprawowaniu nadzoru pedagogicznego / Zofia Chełstowska // Nowa Szkoła . -  2008, nr 2, s. 11--18
 14. STRATEGIA promocji / Bogdan Kłyś . -  Rec.: Promocja placówki edukacyjnej – konteksty ekonomiczne i pedagogiczne / Lechosław Gawrecki. - Poznań, 2008  // Nowa Szkoła . - 2009, nr 7, s. 51--54 .
 15. SZKOŁA przyjazna dla ludzi kreatywnych / Jan A. Fazlagić// Edukacja i Dialog. - 2008, nr 5, s. 16--17
 16. SZKOŁA staje do egzaminu / Bolesław Niemierko // Nowa Szkoła, 2009, nr 4, s. 28--29
 17. SZKOŁA  w nowym modelu zarządzania i organizacji szkolnictwem / Inetta Nowosad // Ruch Pedagogiczny. - 2009, nr 1-2, s. 63--69
 18. TWÓRCZY nauczyciel = twórczy uczeń ? / Joanna Smogorzewska // Nowa Szkoła . - 2008, nr 3, s. 35--37
 19. USPOŁECZNIENIE planowania pracy w oświacie / Klemens Stróżyński // Nowa Szkoła . - 2009, nr 4, s. 19--22
 20. WCZESNA diagnoza ryzyka specyficznych trudności w uczeniu się u podstaw skutecznej terapii psychopedagogicznej / Jadwiga Jastrząb // Wychowanie Na Co Dzień. - 2009, nr 6, dod. Wkładka Metodyczna, s. I--IV
 21. WSPIERAĆ rozwój edukacji / Jarosław Kordziński //Dyrektor Szkoły. -  2009, nr 2, s. [17]--19
 22. WYKORZYSTANIE edukacyjnej wartości dodanej w lokalnej polityce oświatowej / Maria Krystyna Szmigel // Edukacja. - 2009, nr 1, s. 84--99
 23. Z DOŚWIADCZEŃ Innowacyjnej Szkoły / Dariusz Stachecki // Dyrektor Szkoły. -  2009, nr 4, dod., s. 26--28
 1. ZARZĄDANIE profilaktyką w szkole w świetle postaw nauczycieli / Rafał Przybycień // Edukacja i Dialog. - 2008, nr 2, s. 18--23
 2. ZASTOSOWANIE badań jakościowych do prezentacji instytucji wychowawczej / Jacek Tendej // Ruch Pedagogiczny. - 2008, nr 1-2, s. 61--77
 3. ZEWNĘTRZNA diagnoza w wewnętrznej ewaluacji szkoły / Zespół Ośrodka Diagnostyki Edukacyjnej WSiP // Dyrektor Szkoły . -  2009, nr 10, s. [21]

 

Wydawnictwa zwarte

 1. DIAGNOSTYKA edukacyjna : podręcznik akademicki / Bolesław Niemierko . - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009
 2. DIAGNOSTYKA pedagogiczna w pracy z dzieckiem i rodziną / Elżbieta Lisowska . - Kielce : Wszechnica Świętokrzyska, 2008 . - (Prace Wszechnicy Świętokrzyskiej ; nr 123)
 3. DIAGNOZA całościowa w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej  : wybrane problemy i rozwiązania / Stanisława Włoch, Agnieszka Włoch . – Warszawa : Wydawnictwa Akademickie ŻAK, 2009
 4. DIAGNOZA psychoanalityczna / Nancy McWilliams . - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne Sp. z o.o., 2009
 5. DIAGNOZA psychologiczna : diagnozowanie jako kompetencja profesjonalna / Katarzyna Stemplewska-Żakowicz . - Gdańsk ; Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2009 . - (Autorskie Podręczniki Akademickie)
 6. DIAGNOZA psychologiczna : proces, narzędzia, standardy / Władysław Jacek Paluchowski . - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, cop. 2007 . - (Psychologia Wobec Współczesności. Podstawy Psychologii)
 7. ISO w szkole / Stefan Wlazło . - Warszawa : Fraszka Edukacyjna Sp. z o.o., 2006 .- (Dla Dyrektora Szkoły)
 8. KOMUNIKACJA społeczna a zarządzanie we współczesnej szkole / pod red. Klaudii Błaszczyk [i in.] . - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2009 . - (Komunikacja Społeczna w Edukacji)
 9. MARKETING wewnętrzny w bibliotece / Joanna Kamińska. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2006 . -   S. : [32]--104: Narzędzia marketingu wewnętrznego służące podnoszeniu jakości pracy biblioteki
 10. MENEDŻER i kreator edukacji / pod red. Czesława Plewki i Henryka Bednarczyka . - Radom : Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2008 . - (Biblioteka Pedagogiki Pracy ; t. 170)
 11. MENEDŻERYZM oświatowy w teorii i w praktyce : poradnik z zakresu organizacji i kierowania w podnoszeniu efektów pracy szkoły : (dla studentów pedagogiki) / zebrał i oprac. Włodzimierz Goriszowski . – Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2008
 12. MIERZENIE jakości pracy szkoły : procedura, narzędzia, dokumentacja / Irena Dzierzgowska . - Warszawa : Josef Raabe Spółka Wydawnicza, cop. 2006
 13. NAUCZYCIEL kompetentny : teraźniejszość i przyszłość / red. Zdzisław Bartkowicz [i in.] . - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2007
 14. POMIAR sprawdzający w kształceniu zawodowym / Franciszek Ruchała . - Warszawa : Centralna Komisja Egzaminacyjna, 2008
 15. PROMOCJA szkoły w środowisku lokalnym / Paweł Zeller. - Warszawa : Wydawnictwa CODN, 2006. -  (Zarządzanie Szkołą)
 16. ROZMOWA i obserwacja w diagnozie psychologicznej / Anna Suchańska . - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2007 . - (Psychologia Wobec Współczesności. Podstawy Psychologii)
 17. TYPY diagnostów : preferencje poznawcze psychologów a strategie diagnozowania / Anna Słysz . - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2008
 18. WPŁYW planowania na efektywność zmian w systemie edukacji / Maria Szymańska . - Piotrków Trybunalski : Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, 2008
 19. ZARZĄDZANIE personelem nauczycielskim w oświacie / Katarzyna Piwowar-Sulej . - Warszawa ; Kraków : Wolters Kluwer Polska, 2009