„Mój Chopin” - konkurs plastyczny

 

„Mój Chopin” - konkurs plastyczny

UCHWAŁA Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 9 maja 2008 r. w sprawie ustanowienia roku 2010 Rokiem Fryderyka Chopina.
Fryderyk Chopin (1810-1849), jeden z największych artystów w historii polskiej kultury, najwybitniejszy polski kompozytor, a także czołowy pia-nista i przedstawiciel muzyki okresu romantyzmu na świecie. Nazywany bywa poetą fortepia-nu. Choć należy do najchętniej granych kompozytorów muzyki fortepianowej, jego dzieła wy-magają od wykonawcy znakomitego warsztatu i wirtuozerii. U źródeł jego twórczości leży wielka wrażliwość artystyczna oraz umiejętność czerpania wzorców z polskiej muzyki ludo-wej. Fryderyk Chopin to twórca, który odegrał wyjątkową rolę w kształtowaniu naszej świa-domości narodowej. W roku 2010 przypada dwusetna rocznica urodzin tej wybitnej postaci. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, przekonany o szczególnym znaczeniu Jego dorobku artystycz-nego dla dziedzictwa narodowego i światowego, ogłasza rok 2010 Rokiem Fryderyka Chopi-na.

MARSZAŁEK SEJMU
/ - / Bronisław Komorowski

 

W związku z obchodami Roku Chopinowskiego Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Katowicach Filia w Zawierciu ogłosiła konkurs plastyczny dla dzieci pt.: Mój Chopin. Do udziału zaproszono 11 zawierciańskich przedszkoli. W dniu 7 kwietnia 2010 r. do placówek rozesłano regulamin konkursu.

Kierownictwo biblioteki zwróciło się do instytucji, które patronują obcho-dom Roku Chopinowskiego z prośbą o bezpłatne przekazanie materiałów poświęconych kompozytorowi. Prośby skierowano do Narodowego Instytu-tu Fryderyka Chopina w Warszawie, Towarzystwa im. Fryderyka Chopina w Warszawie, Stowarzyszenia "Wielkopolskie Centrum Chopinowskie - Antonin" w Ostrowie Wielkopolskim, Wydawnictwa Gazety Wyborczej Ago-ra. Na prośbę odpowiedział Narodowy Instytut Fryderyka Chopina:

Szanowni Państwo,
Pragnę poinformować Państwa, iż Narodowy Instytut Fryderyka Chopina ufunduje nagrody laureatom konkursu Mój Chopin oraz zapewni publikacje na obchody Tygodnia Bi-bliotek organizowane w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. J. Lompy w Katowicach (Filia Zawiercie).
Narodowy Instytut zagwarantuje następujące pozycje: 20 płyt „Menu Chopinowskie”, 10 płyt „Chopin i My”, 5 książek „Mały Chopin”, 3 książek „Polska Chopina”, 3 egzempla-rze „Fontana i Chopin w listach”, 5 książek „Muzyka Pana Chopina”, 5 słuchowisk „Muzyka Pana Chopina”, po 1 egzemplarzu: „Korzeni”, albumu „Fryderyk Chopin. Człowiek i jego muzyka”.
Nagrody zostaną wysłane do Państwa pocztą dzisiaj. Prosilibyśmy o przesłanie materiałów informacyjnych o obchodach Tygodnia Bibliotek w Państwa placówce, może uda się przesłać jakieś zdjęcia, bądź pliki graficzne, chcielibyśmy umieścić tego typu informacje na naszej stronie internetowej.
Serdeczności,
Adelina Omielańczyk Narodowy Instytut Fryderyka Chopina ul. Tamka 43 00-355 Warszawa tel. 022 44 16 151 www.chopin.nifc.pl email: adelina@nifc.pl

Gazeta Wyborcza Wydawnictwo Agora przekazała 16 słuchowisk Menu Chopinowskie na płytach CD
Ponadto kierownictwo biblioteki wystosowało pismo do Starostwa Powiatowego w Zawierciu z prośbą o zasponsorowanie nagród dla laureatów konkursu. W odpowiedzi na prośbę Starostwo Powiatowe przekazało 3 wydawnictwa albumowe Peła Jury, okolicznościowe torby i reklamówki promujące powiat zawierciański oraz materiały informacyjne o Jurze.
Prywatni sponsorzy Pan Robert Gajewski i Państwo Anna i Damian Zwolińscy przekazali środki finansowe, które zostały przeznaczone na zakup publikacji „Mały Chopin” i słodyczy dla uczestników konkursu.

Do udziału w konkursie zgłosiło się pięć zawierciańskich przedszkoli, które przekazały po sześć prac plastycznych:

 1. Przedszkole Nr 1,
 2. Przedszkole Nr 3,
 3. Przedszkole Nr 6,
 4. Przedszkole Nr 7,
 5. Przedszkole Nr 15.

Prace wykonane zostały przez dzieci w wieku od 4 do 6 lat, , samodzielnie lub w zespołach pod kierunkiem swoich opiekunów. Przy wykonaniu prac zastosowano wiele różnych technik plastycznych (rysu-nek, wykle-janka, malowanka itp.). Prace prezentowa-no w czytelni biblioteki. Każda z prac posiadała opis zawierający tytuł, imię i nazwisko oraz wiek dziecka, imię i nazwisko opiekuna. Prace plastyczne uczniów oceniali nauczyciele, uczniowie oraz wszyscy uczestnicy Dni Otwartych Biblioteki zorganizowanych w ramach Tygodnia Bibliotek w dniach 08.05 - 15.05.2010 r. Każdy zwiedzający mógł oddać tylko jeden głos na wybrane przedszkole. Do oddawania głosów przygotowano tzw. „Frycki”, na rewersie którego wpi-sywano numer wybranego przedszkola. „Frycki” wrzucano do specjalnie przygotowanej urny.

Założeniem konkursu było przyznanie nagród zbiorowych dla przedszkoli. Bibliotekarze chcieli wzbogacić warsztat metodyczny przedszkoli dotyczący życia i twórczości Fryderyka Chopina. Dzięki zabiegom kierownictwa biblioteki placówki otrzymały najnowsze publikacje dla dzieci o kompozytorze oraz materiały muzyczne do wykorzystania podczas zajęć. Niektóre z materiałów wydane zostały okazjonalnie i w chwili obecnej nie dostępne są na rynku wydawniczym.

Finał konkursu odbył się 17 maja 2010 r. w Bibliotece Pedagogicznej w Zawierciu o godz. 1000. Na uroczystość wręczenia nagród zaproszono Dyrekcję Pedagogicznej Biblioteki Wojewodzkiej w Katowicach. Zaproszenia otrzymali również dyrektorzy uczestniczących w konkursie przedszkoli, metodyk ds. wychowania przedszkolnego, opiekunowie dzieci oraz przedstawiciel lokalnej prasy

Komisja składająca się z nauczycieli - bibliotekarzy Biblioteki Pedagogicznej w Zawierciu nagrodziła przedszkola zajmujące trzy pierwsze miejsca jednakowym zestawem nagród za-wierającym następujące wydawnictwa:

 • Wanda Chotomska : Muzyka Pana Chopina - książka,
 • Wanda Chotomska : Muzyka Pana Chopina - słuchowisko oraz wybrane kompozycje F. Chopina na płycie CD,
 • Michał Rusinek : Mały Chopin,
 • Menu Chopinowskie - słuchowisko z muzyką Chopina na płycie CD,
 • Chopin i my - pakiet zawierający 2 płyty CD z muzyką Chopina wraz z książką (wy-danie okazjonalne),
 • wydawnictwo albumowe W sercu Jury,
 • materiały promocyjne dotyczące Jury,
 • folder PBW w Katowicach wraz z Filiami opracowany przez pracowników biblioteki.
 • Komisja nagrodziła także pozostałe przedszkola biorące udział w konkursie zmniejszo-nym zestawem nagród. Ponadto nauczyciele bibliotekarze nagrodzili po jednej wyróżnia-jącej się pracy z każdego przedszkola:
 • dla najmłodszego uczestnika konkursu za pracę Kolorowe nutki - Przedszkole Nr 1,
 • za wyobraźnię muzyczną dla dziecka z Przedszkola Nr 3,
 • za portret Chopina na wierzbie dla dziecka z Przedszkola Nr 6,
 • za portret Chopina wyklejany nasionami i przyprawami-praca wykonana zbiorowo- Przedszkole Nr 7
 • za pracę Koncert Chopina - Przedszkole Nr 15.

Każde dziecko biorące udział w konkursie otrzymało symboliczny upominek w postaci płytki CD z nagraniem słuchowiska prezentującego w oryginalny sposób muzykę polskiego kompozytora pt. Menu Chopinowskie. Przedszkola-kom wręczono także po tabliczce czekolady.Dla wszystkich uczestników konkursu pracowni-cy opracowali 3 rodzaje dyplomów:

 • dla laureatów konkursu,
 • dla opiekunów dzieci i pozostałych przedszkoli biorących udział w konkursie,
 • dla wszystkich dzieci, których prace brały udział w konkursie.

Nagrody laureatom i uczestnikom konkursu wręczyła Dyrektor PBW w Katowi-cach Pani Maria Grabowska wraz z Kierownikiem Filii Panią Jolantą Kasperek.

Uwieńczeniem imprezy był występ artystyczny dzieci z Przedszkola nr 7. przedszkolaki zaprezentowały taniec do muzyki Fryderyka Chopina „Prelu-dium deszczowe”. W podziękowaniu za występ każde dziecko otrzymało tabliczkę czekolady.

W imprezie uczestniczyła przedstawicielska lokalnej prasy. W Kurierze Zawierciańskim Nr 20 (47) - 21.05.2010 -27.05.2010 r. ukazał się artykuł o konkursie zorganizowanym przez Bibliotekę Pedagogiczną w Zawierciu.